หลักสูตรพัฒนาทักษะความคิด/ISO/หลักสูตรอื่น ๆ (Attitudes/Others)

หลักสูตรพัฒนาทักษะความคิด/ISO/หลักสูตรอื่น ๆ (Attitudes/Others) สามารถจัดได้ทั้งแบบ Public และ In-house Training ซึ่งหลักสูตรที่นำมาลงเป็นเพียงมาตรฐานของ Guest Speakers เท่านั้น มีการอบรมสำหรับทุก ๆ ระดับ (หัวหน้างาน พนักงาน) 

หากท่านต้องการจัดเป็นแบบ In-house Training ทาง Great STQ Training จะทำการออกแบบรายละเอียดหลักสูตรตามความต้องการขององค์กรท่าน เพื่อให้ได้ตรงกับความต้องการของอย่างชัดเจน

ภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตร KAIZEN เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน
บริหารติดตามหนี้
 • หลักสูตร The Cross สูตรสำเร็จภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 • หลักสูตร จิตสำนึกด้านคุณภาพเพื่อการพัฒนางาน
 • หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารการรับชำระหนี้ (Debts Collective Strategy) 
 • หลักสูตร Advanced English Communication for Thais
 • หลักสูตร เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพแบบใหม่ 7 ชนิด
 • หลักสูตร เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Skill Negotiations of Debt Collection)
 • หลักสูตร Effective Business E-mail Writing
 • หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน
 • หลักสูตร 30 เทคนิค วิธีการจัดการกับลูกหนี้เจ้าปัญหา
 • หลักสูตร The Cross 24 Hrs. 
 • ฯลฯ
 • หลักสูตร นโยบายสินเชื่อและการเจรจาติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Credit Policy and Effective Debt Collection Negotiations)
 • ฯลฯ
ธุรการ, Admin, เลขานุการ
 • ฯลฯ 
โรงงาน, อุตสาหกรรม
 • หลักสูตร สุดยอดเจ้าหน้าที่งานธุรการ
 าตรฐานการวัดคุณภาพองค์กร (ISO)
 • หลักสูตร การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการเพื่อลดต้นทุนการผลิต
 • หลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยนักบริหารยุค 4.0
 • หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินภายในมาตรฐาน Internal Audit ISO 9001_2015 
 • หลักสูตร TPM การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม
 • หลักสูตร การบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินภายในมาตรฐาน Internal Audit ISO14001 
 • หลักสูตร จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตร การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารงานเอกสารอย่างเป็นระบบสู่สำนักงานยุคไร้กระดาษ
 •  หลักสูตร การตีความและประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน IATF 16949_2016
 • หลักสูตร 5 ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ
 • ฯลฯ
 • หลักสูตร Introduction ISO 9001 Version 2015
 • ฯลฯ