Guest Speakers


 • ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะศาสนศาสตร์ สาขาพุทธศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

  ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ผ่านการอบรมหลักสูตร คิว.ซี. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ ไทย-ญี่ปุ่น

  ประสบการณ์
  วิทยากรนักบรรยาย ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพ
  อาจารย์ [พิเศษ] โรงเรียนสยามธุรกิจ
  อาจารย์ [พิเศษ] มหาวิทยาลัย เกริก
  นักพูดรายการ ทีวีวาที ที.วี. ช่อง 9
  ผู้ดำเนินรายการ ได้ขำได้คิด ไททีวี ช่อง 2
  นักจัดรายการวิเคราะห์ข่าว วิทยุ FM 97
  นักจัดรายการตอบปัญหาชีวิต วิทยุ FM 94
  นักจัดรายการ ลูกทุ่งไทยเข้าใจคิด วิทยุ FM 95
  ผู้ดำเนินรายการ สภากีฬา วิทยุ FM 90
  นักจัดรายการทอล์คโชว์โซไซตี้ วิทยุ FM 102
  นักเขียนคอลัมน์ อมิตตยุทธ์ นิตยสาร คู่แข่ง
  นักเขียนคอลัมน์ Get Idea นิตยสาร BOSS

  ปัจจุบัน
  เป็นวิทยากรอิสระรับจัดฝึกอบรมและบรรยายวิชาการ เป็นปีที่ 40
  เป็นที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัท สมาร์ทวิชั่น จำกัด
  เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ให้พระสงฆ์ ฟรี ทั่วประเทศ


 • ปริญญาโท: การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ปริญญาตรี: โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

  ความถนัด
  o การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด
  o การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบ เพื่อใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง
  o จิตวิทยา+เชิงโต้ตอบ คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม
  และกระตุ้นความคิดของผู้เข้ารับการอบรมอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

  ปรึกษา (บางส่วน)
  o Muang Thai Management
  • ทรัพยากรบุคคล, กระบวนการทางธุรกิจ
  o AGR Product
  • การตลาด, การขาย, การบริหารองค์กร
  o Sommart Corporate & Service
  • การตลาด, การขาย, การบริการ, การบริหารองค์กร
  o NamNomThai
  • การตลาด, การขาย, การบริการ, การบริหารองค์กร
  o NK Printing Technologies
  • การขาย, การบริการ, การบริหารองค์กร
  o PangNguanLee
  • การขาย, การบริหารองค์กร
  o Investing
  • ที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลให้กับลูกค้า • ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

  ประสบการณ์การทำงาน:
  ปัจจุบัน:
  1. วิทยากรบรรยายธุรกิจและการตลาด
  2. ให้คำปรึกษากลุ่มผู้ประกอบการไทย ด้านธุรกิจและการตลาด, ตลอดจนประสานงาน
  กับผู้นำเข้าต่างประเทศเพื่อให้สินค้าสามารถดำเนินการขายและเติบโดที่ต่างประเทศ

  2554 – ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการบริษัท สิริรัชต กูดส์ อิมเพรสชั่น จำกัด,
  ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ทั้งภายในและต่างประเทศ:-
  1. Vazna Cutiie: เครื่องดื่มน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ
  2. Vazna meSAKI: เครื่องสำอางประเภทเจลอาบน้ำ
  3. Vazna Cheery: ผงวัตถุดิบประเภทผงโกโก้, ชามะนาว, ชาดำเย็น ฯลฯ
  เพื่อใช้สำหรับร้านกาแฟและเครื่องดื่ม
  4. Vazna Burger: ผลิตและจำหน่ายเบอร์เกอร์ สไตล์ฟิวชั่น สำหรับออกงานอีเว้นท์

  2549 – ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการบริษัท สแมชชิง อินโฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเปลี่ยนชื่อและขยายจากบริษัท อินโฟแวลู จำกัด เพื่อขยายงานทางด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และพัฒนาระบบเว็บไซต์ และยังเขียนหนังสือทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักพิมพ์ชั้นนำของประเทศ

  2546 – 2549 : เปิดบริษัท อินโฟแวลู เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตหนังสือตำราวิชาการ,
  นิตยสาร และจัดจำหน่ายหนังสือทั่วประเทศ, ตำแหน่งภายในบริษัทคือ กรรมการผู้จัดการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและดำเนินการตลาด และยังคงเป็นนักเขียนหนังสือคอมพิวเตอร์
  ให้กับสำนักพิมพ์อื่น ๆ ด้วย

  2542 – 2546: นักเขียนและนักวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์, โดยเขียนหนังสือให้กับสำนักพิมพ์
  ซีเอ็ด ยูเคชั่น (SE-ED)

  2539 – 2542: รับจ้างเขียนโปรแกรม และเป็นคอลัมน์นิส ให้กับนิตยสาร Computer Today
  ของบริษัท เอ อาร์

 • ปัจจุบัน
  วิทยากรรับเชิญ - จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และ สถาบันจัดการฝึกอบรม

  หน่วยงานราชการ
  - กรมประชาสัมพันธ์
  - โรงพยาบาลอนันทมหิดล (สระบุรี)
  - ม. จุฬาลงกรณ์ คณะแพทย์ศาสตร์
  - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  - ม .เทคโนโลยี่ราชมงคลธัญบุรี
  - การประปานครหลวง
  - ม. วลัยลักษณ์ ศูนย์วิทยบริการ
  - ม. เกษตรศาสตร์ คณะบริหาร
  - สำนักงาน ปปช.
  - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  - ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ
  - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักบริการวิชาการ
  - ม. ทักษิณ
  - ม. ขอนแก่น
  - ม. สงขลานครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ - โรงพยาบาลหัวเฉียว
  - ม. มหิดล - โรงพยาบาลรามาธิบดี
  - กระทรวงศึกษาธิการ - สนง.ปปง
  - ม. ศรีปทุม - ม. สุโขทัยธรรมาธิราช
  - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต - ม. เทคโนโลยี่สุรนารี
  - ธนาคารกรุงไทย - การรถไฟแห่งประเทศไทย
  - สนง. อัยการสูงสุด - โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
  - ธนาคารแห่งประเทศไทย - ม. จุฬาลงกรณ์
  - ม. เทคโนโลยี่ราชมงคลธัญบุรี - A O T
  - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - บ. ทางด่วนและรถไฟฟ้าจำกัด (มหาชน)

  บริษัทเอกชน (In-house training)
  - บ.เบียร์ทิพย์บริเวอรี่ - บ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
  - บ. เอ็ม เค - บ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
  - บ. อี เอส พี เทคโนโฃยี่ - บ. บิ๊กซีซุปเปอร์ เซ็นเตอร์
  - บ. เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด - บ. ซิโน-ไทย เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอน
  สตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
  - บ. เซ็นทรัล เทรดดิ้ง - บ. ซีคอนดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  - บ. บางจากปิโตรเลียม - บ. ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
  - บ. อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด - บ. โอสถสภา จำกัด
  - บ. ที เจ ซี เคมิคอล จำกัด - บ. ไทยสแตนด์เล็ย
  - บ. บี เอ็ม ที แปซิฟิค จำกัด - บ. ซี เอ อี เอเชีย จำกัด
  - บ. สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด - บ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
  - Master Group Corporation - บ. ที เจ ซี เคมี จำกัด
  - บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด - PTT Natural Gas Distribution
  - บริษัท เอ็ม บี เค - บริษัทเทคนิปเอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)
  - บริษัท ช. การช่าง - บริษัท Global Utility
  - บริษัท โตโยต้า ธนบุรี - บริษัท สยามไอซีน จำกัด
  - บริษัท อิสเทิร์น ซี แหลมฉบับ เทอร์มินัล - ธนาคารไอแบงค์
  - Double A - บ. น้ำตาลตะวันออก จำกัด
  - บ. คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด - บ. อิตัลไทย
  - บ. ท่าอากาศยาน AOT - บ. บี-กริม
  - บ. โลจิสติกส์ แอไลแอนส์ จำกัด

  ประวัติการศึกษา วิทยาลัยพณิชยการพระนคร สาขาเอก วิชาเลขานุการบริหาร ( ปริญญา ตรี ปี 2512)
  ประวัติการทำงาน อดีตเลขานุการบริหาร ฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
  อดีตเลขานุการบริหาร ฝ่ายขาย ฝ่ายโฆษณา และฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน
  บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด
  อดีตเลขานุการบริหาร ฝ่ายการตลาด และ ฝ่ายจัดการ
  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
  อดีตเลขานุการบริหารกรรมการผู้จัดการ และ
  อดีตผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด

  กิจกรรมทางสังคม กรรมการบริหาร สมาคมเลขานุการการจัดการแห่งประเทศไทย 3 สมัย
  - อุปนายกฝ่ายภายในประเทศ
  - ประธานฝ่ายการศึกษา และ ฝ่ายวารสาร
  - รองประธานคณะอำนวยการกองทุนการศึกษาสมาคมฯ
  - ผู้แทนเข้าร่วมการฝึกอบรมภาคพื้นเอเชีย ที่ประเทศสิงคโปร์ และ ประเทศมาเลเซีย  ประสบการณ์ วิทยากรบรรยายกว่า 28 ปี และ
  ได้รับการยกย่องเป็นวิทยากรดีเด่น ประจำปี
  2560

  หลักสูตรบรรยาย เช่น 1 สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการมืออาชีพ – ระดับผู้ช่วยผู้บริหาร”
  (Self- Management Skills for Today’s Secretaries & Office Professionals)
  2. การบริหารการประชุมที่มีประสิทธิผล
  3. การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมีระดับ
  - หัวหน้างาน / ผู้ปฏิบัติงาน / ผู้นำ
  4. การบริหารงาน “ธุรการสำนักงานยุคใหม่”
  5. การบริหารระบบงานและการจัดเก็บเอกสาร ยุคไร้กระดาษ
  6. การพัฒนาการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  7. การสื่อสาร “ทางโทรศัพท์” อย่างมีประสิทธิภาพ (ทั้งไทย และ อังกฤษ)
  (Smart by English Telephone Etiquettes and Mannerism)
  8. การสื่อสาร “ด้านการเขียน” (ทั้งไทย และ อังกฤษ)
  (English Business Writings for Effective Communications)
  - รายงาน (Report)
  - บันทึก และ จดหมาย (Memo & Letter)
  - การนำเสนอ (Presentation)
  - การจดบันทึก และ เขียนรายงานการประชุม ( Minutes of Meeting)
  9. กลยุทธ์การพัฒนาระบบงาน “การวางแผนและบริหารเวลางานประจำวัน”
  10. กลยุทธการบริหารด้านสื่อสารองค์กร สู่ความเป็นเลิศเพื่อศักยภาพการแข่งขัน
  11. ทักษะการเป็นผู้บริหารระดับกลางที่ประสบผลสำเร็จ
  12. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหัวหน้างานยุคใหม่

  (The Challenge of Administration Management Leadership
  Competencies)
  13. ศักยภาพขององค์กรยุคพัฒนา สู่โลกธุรกิจมืออาชีพ
  14. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการอย่างมืออาชีพ
  15. จิตวิทยาสู่ความเป็นเลิศการทำงานเป็นทีม แบบ Win-Win
  16. เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
  17. จุดประกาย....สู่ผลสำเร็จ “ศักยภาพการสร้างแรงบันดาลใจและการมีส่วนร่วม
  ของระดับจัดการ
  (Effective Influencing And Persuasive Skills For Managers)
  18. เทคนิคสู่ความเป็นเลิศ “ทักษะการเจรจา” .....นักสื่อสารมืออาชีพ
  (Negotiation Skills)
  19. จุดประกาย...บริหารการโต้แย้ง...สู่ศักยภาพการแสริมสร้างแรงบันดาลใจ
  (Conflict Management)
  20. เทคนิคสุดยอดแห่งการสร้างระบบความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
  (Creativity Systematic Thinking Power Towards Adversity Quotient)
  21. ศักยภาพ.....สู่การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีเลิศ
  (Customer Services Management)
  22. การเสริมสร้างทักษะการอ่านแบบจับใจความ...สู่ความเป็นเลิศนักสื่อสารที่เกิดผล
  (To Enhance Good Reader Towards Communications Effectiveness )
  23. ศักยภาพการบริหารโครงการ สู่ความเป็นเลิศมืออาชีพ
  (Project Management Competencies Towards Professional)
  24. เทคนิคการบริหารเอกสารอย่างครบวงจรด้วยระบบคุณภาพ 5ส
  (Work Flow Management by 5 Ss)
  25. โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพ.......สู่ภาพลักษณ์ผู้นำยุคใหม่ (2วัน)
  26. Smart English Communications Skills ( ฟัง พูด เขียน อ่าน)
  27. ศิลปะสู่ความเป็นเลิศด้าน “นักอ่านแบบจับใจความ”
  28. ศิลปะสู่ความเป็นเลิศด้าน “นักฟัง”
  29. ศาสตร์และศิลปะสู่การสื่อสาร “นักอ่าน” และ “นักฟัง”
  30. เคล็ดลับสู่ “ประชาคมองค์กรยุคใหม่ AEC” อย่างยั่งยืน
  (Organizational Community Competencies)
  31. สู่ความเป็นเลิศการสื่อสารยุค AEC (ภาษาอังกฤษ)
  (To Enhance Smart Communication Skills Towards AEC)
  32. โครงการ “นวัตกรรมนักบริหารจัดการยุค 4.0”
  33. เคล็ดลับการบริหารจัดการยุค 4.0 สู่ความเป็นมืออาชีพ
  34. แนวทางการชับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร 4.0 ด้วย ทีมงาน
  35. แนวทางการขับเคลื่อนคุณค่าของเวลาอย่างมีประสิทธิผล
  36. การเสริมสร้างทักษะ “นักอ่าน” สู่ “นักเขียน” มืออาชีพ
  37. เทคนิคการขับเคลื่อนบุคลิกภาพประทับใจเชิงปฏิบัติ 4.0
  38. สู่ทักษะความพร้อมสมบูรณ์แบบ – การเขียนและนำเสนอ
  (Smart Presentation Skills)
  39. โครงการ “สุดยอดเลขานุการบริหารมือโปร”
  40. จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง
  41. งานสารบรรณ
  42. จิตวิทยาการบริหารทีมงาน

 • • ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  สาขาอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม
  • เคยเป็นศิษย์เก่าที่: สถาบันวิทยาการ สวทช. (เดิมชื่อศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค)

  ปัจจุบัน:
  o วิทยากรรับเชิญให้กับสถาบันอบรมชั้นนำและหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย

  o เป็นนักพัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรม
  Microsoft Office Excel, Access, PowerPoint, Word ตั้งแต่พื้นฐาน
  จนถึงขั้นสูงสุด เน้นสอนให้เกิดความเข้าใจเพื่อนำไปใช้งานจริงได้
  อย่างทะลุปรุโปร่ง ด้วยสโลแกนที่แตกต่าง "เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์"
  ด้วย Microsoft Office Specialist Certified และประสบการณ์ตรงอันยาวนาน
  มากกว่า 10 ปี “

 • • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • กำลังศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  2530 - 2535 หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด
  2536 - 2546 หัวหน้าฝ่ายผลิต บริษัท อเกีย ซิสเต็มส์ ไมโครอิเลคทรอนิคส์ (ไทย) จำกัด
  2546 - 2548 บริษัท เดอร์กรอเซย์ จำกัด ผู้จัดการฝ่ายผลิต
  2549 - 2550 บริษัท การ์เมนท์เทค จำกัด ผู้จัดการโรงงาน
  2551 - 2553 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โคเอ อินดัสเทรียล เดคอร์ จำกัด

  ปัจจุบัน
  วิทยากรที่ปรึกษาอิสระ
  นักวินิจฉัยสถานประกอบการ
  ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  เลขที่SP#54Z62

  วิทยากรที่ปรึกษาอิสระ
  นักวินิจฉัยอิสระ


 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขาโฆษณา-ประชาสัมพันธ์

  ประสบการณ์การทำงาน
  • HR Sale Support บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
  • HRD Manager บริษัท ฟาร์อีสท์ ปั่นทอ อุตสาหกรรม จำกัด
  • HR Manager บริษัท มาลาคี จำกัด
  • Sr. HRD บริษัท แอล เอ็ม อี จำกัด
  • Personal Officer บริษัท เลอมาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • ครู โรงเรียนพิมลวิทยา
  • พนักงานขาย ร้านฟอกซ์โฟโต้

  ผลงานด้านที่ปรึกษาและวิทยากร
  - สถาบันฝึกอบรม ชั้นนำ ต่าง ๆ
  - บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท ล้ำยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
  - ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี เอ อินดรัสเทรียล เซอร์วิส
  - สำนักงานสาธารณสุขชุมชน อ.เมือง จ.สตูล
  - สำนักงานสาธารณสุขชุมชน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
  - สำนักพัฒนาชุมชนสตรี เทศบาลเมืองกระบี่ จ.กระบี่
  - สำนักงาน กศน. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  - สำนักงาน กศน. อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
  - สำนักงาน กศน. อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
  - สำนักงาน กศน. อ.เมือง จ. สมุทรสาคร
  - ที่ปรึกษา HRD บริษัท เจนก้องไกล จำกัด
  - บริษัทในครือ Access Group • การศึกษา: International Business Management University of the Thai Chamber of Commerce.

  ประวัติการทำงาน
  - Human resource Development Manager : Central Hard-line Groups
  - Training & Development Manager : Mega Home Center.
  - Training & Development : KSL Group

  ประวัติการฝึกอบรม
  - Certified - Pro Executive Power : John Robert Power.
  - Certified – Mindfulness Coaching : Coaches Association of Thailand
  - Certified – Principle of Life Coaching : Thailand Coaching Academy
  - Certified – Practitioner of Life Coaching : Thailand Coaching Academy
  - Certified – Practitioner of Talent Coaching : Coaches Association of Thailand
  - Certified – Master of Talent Coaching : Coaches Association of Thailand
  - Entrepreneurs Creation Program : Department of Industrial Promotion.

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) วิชาเอก การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  - Certificate : Certified QIGONG Instructor from Qigong and Feng shui
  Academy from Canada
  - Certified Advanced NLP (Neuro Linguistic Programming)
  - Certified Advanced Hypnotherapy (พลังจิตใต้สำนึกชั้นสูง)
  - Certified Pass Life Regression Therapy (การสั่งจิตย้อนวัยบำบัด)
  - Intermediate Hypnotherapy (พลังจิตใต้สำนึกชั้นกลาง)
  - Diploma and Certified Past - Life Regression การสะกดจิตย้อนอดีตย้อนวัย
  โดย รศ.นพ. ธวัชชัย กฤษณปกรณ์กิจ
  - Certified Thai Coach โดย ท่าน ว.วชิรเมธี และ อ. ณรงค์วิทย์ แสนทอง
  - Certificate Innovative Trainer โดย อาจารย์ไชยยศ ปั้นสกุลไชย
  - ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Personality Development & Communication,
  Public Speaking โดยวิทยากรจากสถาบัน John Robert Powers

  ปัจจุบัน
  วิทยากรและที่ปรึกษา และรับเชิญในการบรรยายให้กับ องค์กร
  ของรัฐและเอกชน รวมถึงบริษัทจัดฝึกอบรมและบริษัทที่ปรึกษาต่าง ๆ

  ประสบการณ์ทำงาน
  - บริษัท ออลเอาท์ (ศูนย์ฝึกอบรมด้านศาสตร์บูรณาการ)
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ และวิทยากร รวมถึงครูผู้สอนมวยจีน ไท้เก็ก ปากัว
  ชี่กง ศาสตร์เพื่อสุขภาพทางเลือกแบบจีน Mind Training และวิทยากรด้าน
  ศาสตร์บูรณาการ ของศูนย์ฯ
  - บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพมหานคร (Amway Thailand)
  ตำแหน่ง Business Education Manager (ผู้จัดการแผนกพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจแอมเวย์)
  - บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย
  - บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์เทเลเซลส์
  - บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ( AIS ) ตำแหน่ง: SENIOR BUSINESS RELATIONS
  - ธนาคารไทยทนุ ตำแหน่ง RETAIL BANKING MARKETING
  - บริษัท เดอะเนชั่น กรุ๊ป ตำแหน่ง : Sale Advertising


 • Mini MBA (Chulalongkorn University) Computer Science (Chulalongkorn University)

  ด้วยประสบการณ์ทำงานกว่า 19 ปีในองค์กรชั้นนำต่างๆ อาทิ Siam Wilson Learning, ดีแทค, ทรู, ฮัท, บล.ซิกโก้ (บล.CIMB ในปัจจุบัน), ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาฯ ในบทบาทหน้าที่งานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานด้าน IT Specialist, Business Analyst, Project Manager, Marketing, Supply Chain Management, Trainer & Facilitator ทั้งด้านเทคนิค และ Soft Skills ต่างๆ ทั้งที่เป็นงานประจำ และได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้กับองค์กรด้านฝึกอบรมชั้นนำต่างๆ อาทิ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬา, LR, SBDC, Adecco, Boston Network, DD Solution Center และ ILD เป็นต้น

  ปัจจุบัน
  เป็นที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและวิทยากรอิสระ ซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาออกแบบหลักสูตร เนื้อหา และ Work Shop ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตทั้งเรื่องงานและส่วนตัว อีกทั้งยังเป็น
  ผู้ฝึกอบรมและให้คำปรึกษากับลูกค้าหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมอีกด้วย

 • นักสะกดจิตบำบัด นักเขียนอิสระ วีดีโอครีเอทีฟ วิทยากรอิสระ วิทยากรอาสา
  ครูอาสาในกลุ่มโซ่อาสา รับบำบัดปัญหาที่เกิดจากปมในใจลึกระดับจิตใต้สำนึก
  รับสะกดจิตย้อนอดีตชาติเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างที่แก้ไม่ได้ เช่นการป่วยที่ไม่ทราบสาเหต
  รับสะกดจิตเพื่อสร้างความมั่นใจ รับสอนการเขียนหนังสือ บทความ นิยาย

 • ปริญญาโท คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกวิเคราะห์และบริหารโครงการ
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์: NIDA
  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ปวช. สาขา ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  ปัจจุบัน
  - วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ

  ประสบการณ์การทำงาน
  - วิศวกรโครงการ บริษัทในเครือ เซ็กโก้
  - ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต บริษัท ชุ้นจิวเวลรี่ จำกัด
  - ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริม TPM, ซ่อมบำรุง, ประกันคุณภาพ
  บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
  - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานผลิต บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
 • ระดับปริญญาโท วิทยาการจัดการ แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ระดับปริญญาตรี สารสนเทศศาสตร์ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  ประสบการณ์การทำงาน
  : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลควอลิตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด ตำแหน่ง Project Training Manager
  : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้บริหารโครงการฝึกอบรมของ
  นักบริหารระดับต้น นักบริหารระดับกลาง และหลักสูตรอื่นๆของกระทรวงการคลัง กรมสรรพากร
  กรมสรรพสามิต
  : วิทยากรและที่ปรึกษาบริษัท Strategic Business Development Center (SBDC)
  : วิทยากรที่ปรึกษาสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
  : วิทยากรที่ปรึกษาบริษัท ดีวัน ศูนย์พัฒนาภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหาร
  : วิทยากรที่ปรึกษาบริษัท ไทยสกิลล์พลัส จำกัด
  : วิทยากรที่ปรึกษาสถาบัน BitS (Thailand)
  : วิทยากรที่ปรึกษาบริษัท ไทยเทรนนิ่งโซน จำกัด
  : วิทยากรที่ปรึกษาสถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute)

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)
  Master of Business Administration (Industrial Management)
  ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
  Bachelor of Science in Industrial Education (Electrical Engineering)

  ประสบการณ์ทำงาน
  หัวหน้างานวิศวกรรมซ่อมบำรุง: Mektec manufacturing corporation (Thailand) Co., Ltd.
  หัวหน้างานฝ่ายบริหารการผลิต: DHA Siamvalla Co., Ltd.
  หัวหน้างานอาวุโสฝ่ายบริหารการผลิต: Belton industrial (Thailand) Co., Ltd.
  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสนับสนุน: MHC metal engineering (Thailand) Co., Ltd.
  ผู้จัดการฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์: Thai Filtration Co., Ltd
  กรรมการผู้จัดการ: Dynamic Active Co., Ltd
  ที่ปรึกษาบริษัท Infinity Engineering Co., Ltd.
  อาสาสมัครดีเด่น มูลนิธิขาเทียม ด้านปรับปรุงนวัตกรรม
  QCC team excellent 2009-2010 (Singapore) / KAIZEN award (กระทรวงแรงงาน)

  ปัจจุบัน
  วิทยากรพิเศษ ด้านการปรับปรุงขบวนการผลิต 7 Waste / QCC / Kaizen / Visual control /
  Poka-Yoke / 5 ส. / การบริหารจัดการหัวหน้างาน / การบริหารการซ่อมบำรุง / TPM / TQM
  วิทยากรที่ปรึกษาด้าน Kaizen ของบริษัทเบียร์ทิพย์

 • - วิทยากรด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  - วิทยากรด้านการพัฒนาองค์กร (OD)และหลักสูตรพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ (ESB)
  - วิทยากรด้านการทำงานเป็นทีม (Team Building) และวอล์คแรลลี่ (Walk Rally)
  - วิทยากรด้านการพัฒนาชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชน

 • - สถาบัน Covenant Global USA. ปริญญาเอก หลักสูตร “การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม”
  (Doctor of Missiology)
  - สถาบัน Pentecostal Seminary ปริญญาโท หลักสูตร “การบริหารพันธกิจ”
  (Master of Ministry Administration)
  - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช คณะศิลปศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตร “ไทยคดีศึกษา”
  (Bachelor of Thai Case Study)
  - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต คณะมนุษยศาสตร์ โปรแกรมวิชา Business English
  - สถาบัน Haggai (Hawaii) หลักสูตร Effective Communication for Leader

  ประวัติการทำงาน
  ภูเก็ต
  ผู้สื่อข่าวภาษาอังกฤษหนังสือพิมพ์ Voice of Phuket
  นักจัดรายการวิทยุภาคภาษาไทย FM 88 MHz Phuket
  นักจัดรายการวิทยุภาคภาษาอังกฤษ FM 95 MHz Phuket
  Producer และ Creative สถานีวิทยุภาคภาษาอังกฤษ FM 95 MHZ Phuket

  กรุงเทพฯ
  ที่ปรึกษาและวิทยากร
  สถาบันสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ Business English Quick and Easy
  ที่ปรึกษาและวิทยากร
  - สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ IEO Study Aboard ที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน
  - องค์กรพันธกิจไม่แสวงหาผลกำไร Covenant Global (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
  - อาจารย์พิเศษภาควิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัย Assembly of God
  - ที่ปรึกษาฝ่ายร่างเอกสารภาษาอังกฤษ บริษัท โคห์เลอร์ประเทศไทย (มหาชน) จำกัด
  - บริษัท บ้านปู (มหาชน) จำกัด วิทยากรด้านภาษาต่างประเทศ ให้แก่ภาครัฐ และภาคเอกชน
  และเป็นผู้คิดค้นเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ง่าย และเข้าถึง ด้วย The Cross
  Creative and Writer
  - สำนักพิมพ์ MIS (มีผลงานวางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ) • Education
  - Chulalongkorn University Master's Degree, Environmental Science, 2003 - 2007
  Activities and Societies: Study German language at Faculty of Arts,
  Part -time job as researcher at Faculty of Science: Marine Science,
  Chulalongkorn University.
  - Mahidol University Bachelor's Degree, Environmental Science, 1997 - 2001.

  Certification
  • Auditor /Lead Auditor (ISO 9001:2008) and Internal Audit. MASCI Registered
  by IRCA. (February 2010), MASCI (Thailand)
  • Auditor /Lead Auditor (ISO 14001:2004) and Internal Audit. MASCI Registered
  by IRCA. ( February 2010), MASCI (Thailand)
  • Auditor /Lead Auditor (ISO 18001:2004) and Internal Audit. MASCI Registered
  by IRCA. ( February 2010), MASCI (Thailand)
  • ISO 29990:2012 ( June 2012), MASCI (Thailand)
  • ISO 17020:2012 ( July 2013), TISI(Thailand)
  • ISO 17021:2011 ( May 2012), MASCI (Thailand)
  • ISO 17024:2012 ( June 2013), TISI (Thailand)
  • ISO 17065:2012 ( August 2013), TISI (Thailand)
  • ISO 22301 :2012 BCMS Requirements (June 2012),TISI (Thailand)
  • ISO 31000:2009 Risk Management (June 2010),MASCI (Thailand)

  Honors and Awards
  - DIP Consultant Award 2015 (Special prize)
  - Department of Industrial Promotion June 2015

  Experience
  Consultant at MASCI - Management System Certification Institute (Thailand)
  October 2012 - Present (3 years)
  • Training, Coaching (Lead Team) and Audit ISO standard (ISO/IEC 17000 series)
  • Instruction and consultation HR management and Risk management
  • Customer requirements Inspection (services organization)
  Consultant at MASCI - Management System Certification Institute (Thailand)
  October 2010 - September 2012 (2 years)
  • Consulting and Internal audit ISO standard (ISO/IEC 17000 series)
  • Customer requirements Inspection (GMP, food industry, GAP, agricultures,
  fisheries and live stocks)
  • Execute Scenario Planning and Innovation master plan.
  Quality system development executive at MASCI - Management System
  Certification Institute (Thailand)

  August 2007 - September 2010 (3 years 2 months)
  • Assistant to manager in meeting, coaching and training.
  • Coordinator with clients and project manager.
  • Assistant trainer in quality management system internal audit programs.
  Consultant at Roseland group Ltd.

  May 2007 - July 2007 (3 months)
  • Feasibility studies in Landfill Projects.
  • Assistant to Project manager in EIA reports.

  Researcher at Chulalongkorn University
  January 2005 - February 2007 (2 years 2 months)
  • Chemical properties Analysis in fertilizer in Bangkok and Pathumtani areas.
  Environmentalist at Environmental Research and Training Center Pathumtani.

  June 2001 – July 2003 (2 years )
  • Analysis of physical and chemical properties and heavy metals in the
  wastewater industry.
  • Development and preparation of the laboratory standard (ISO/ IEC Guide 25).
  • Coordination of training laboratory standards.
 • ปัจจุบัน:
  วิทยากรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ

  ประสบการณ์การทำงาน:
  - Executive Leadership Development for The Ministry
  of Sub - district Administrative Organization
  ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารท้องถิ่น

  - Executive Leadership Development for SAMART Corporations
  ที่ปรึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาวะผู้นำบริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  - People Capability Training Manager : Central Group
  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลกร บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป

  - Lecturer St. John ‘s University
  อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

  - Special Lecturer Kasetsart University /
  Bangkok University Srinakarinwirote University
  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 • • ปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (กำลังศึกษา)
  • ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาการจัดการ
  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (กำลังศึกษา)
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การบัญชี สารพัดช่างระยอง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อุตสาหกรรมการผลิต สารพัดช่างระยอง
  • Certificate in POINTS OF YOU Explorer
  • Certificate in Leverage Your Coaching with POINTS OF YOU
  • ประกาศนียบัตร Lead/Auditor ISO 9001 : 2015 Certificated by IRCA
  • ประกาศนียบัตร Lead/Auditor ISO 14001:2015 Certificated by IRCA
  • ประกาศนียบัตร Internal Audit ISO 9001:2015 (IQA)
  • ประกาศนียบัตร Internal Audit ISO 14001:2015 (IEA)
  • ประกาศนียบัตร ISO 45001 :2015 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ประกาศนียบัตร Internal Audit ISO 45001 :2015
  • ประกาศนียบัตร GMP & HACCP
  • การจัดทำมาตรฐานฮาลาล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  • โอกาสงานที่ปรึกษาและวิทยากรในฐานะโค้ช กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  • สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานที่ปรึกษา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  • ประกาศนียบัตร การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Organization Development รุ่นที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ( จำนวน 8 วัน)
  • การสร้างและพัฒนาที่ปรึกษาเชิงธุรกิจ กิจกรรมการพัฒนาที่ปรึกษาด้านการวินิจฉัยสถานประกอบการ (Shindan) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภายใต้การกำกับของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ( 90 ชั่วโมง)
  • การจัดการความปลอดด้านวิศวกรรม สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยจังหวัดระยอง
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับหัวหน้างาน (NPC Safety บริษัทในกลุ่ม ปตท.)
  • INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001,14001 บริษัท ไอเทป จำกัด
  • INTERNAL AUDIT OF INTEGRATED MANAGEMENT 9001,14001 บริษัท ไอเทป จำกัด
  • ISO9001:2008:2008 Quality Management System มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
  • พรบ.อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 7
  • การอบรม E-Service สำนักงานประกันสังคมระยอง สำนักงานประกันสังคม
  • การยื่นลดหย่อนภาษี 200% ตาม พรบ.พัฒนาฝีมือแรงงาน” ไม่รู้ไม่ได้” บริษัท สมาร์ทเทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
  • TRAIN THE TRAINERS บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด
  • ก้าวทันมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  • CERTIFY LABOR LAWS FOR EXECUTIVE AND HR สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
  • โอกาสงานที่ปรึกษาในฐานะโค้ช กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  • Certify HRM for non HR สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  • ประกาศนียบัตร 5 S MASTER จาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 10 วัน
  ประวัติการทำงานปัจจุบัน
  • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร บริษัท สิริมาตาคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 2559-ปัจจุบัน
  • วิทยากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
  • วิทยากร บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
  • วิทยากรพิเศษ สถาบันไฟฟ้า
  • วิทยากรับเชิญของสถาบันอื่นๆ
  ประวัติการทำงานที่ผ่านมา
  • ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และผู้จัดการโรงงาน ด้านธุรกิจบริการ และโรงงานอุตสาหกรรม
  • หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง และบัญชี ด้านธุรกิจบริการ โรงงานอุตสาหกรรม


  ประวัติงานที่ปรึกษา และบรรยายงานระบบบริหารคุณภาพ
  • บริษัท ทองถวิล บริการ จำกัด ระบบ ISO14001
  • บริษัท ที เอ็ม พี วอเตอร์ ฮิล จำกัด ระบบ ISO 9001,GMP HACCP
  • บริษัท ซิลเวอร์ ริเวอร์ เมโทรโลยี ซิสเท็ม(ประเทศไทย) จำกัด ระบบ ISO 9001:2015/ ISO/IEC 17025:2017
  • ฯลฯ
  ที่ปรึกษาด้าน 5 ส
  • บริษัท แฮนดี้แมน เดเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
  • บริษัท เจ็ท แว็ค เซอร์วิสเซส จำกัด
  • บริษัท ดับบลิว พีพี จำกัด
  • บริษัท ที เอ็ม พี วอเตอร์ ฮิล จำกัด
  • ฯลฯ
  ประสบการณ์งานสอนและงานวิทยากร
  • การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (เชิงรุก)
  • การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ Role of supervisor
  • ทักษะการเป็นโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงทีมงาน
  • Basic Leader
  • หลักสูตร กฎหมายแรงงานเบื้องต้นที่หัวหน้างานควรรู้
  • การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
  • กฎหมายแรงงานเบื้องต้น และกฎหมายประกันสังคมที่หัวหน้างานควรรู้
  • Train the Trainer
  • เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem solving and Data Analysis)
  • การสร้างทัศนคติและยกระดับประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันเป็นทีม
  • เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO – REN - SO
  • การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้างานควรรู้ (HR FOR NON HR)
  • การพัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ
  • การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC
  • การทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพ (Pro Active For Working)
  • จิตวิทยาการบริหารทีมงาน (The Psychology in People Management)
  • การคิดวิเคราะห์เพื่อวางแผนและแก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Logical & Systems Thinking)
  • เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน
  • EQ Management for Smart Leader
  • การสอนงานแบบ On The Job Training
  • เทคนิคการติดตามหนี้และการบริหารลูกหนี้
  • เทคนิคการทำงบประมาณโครงการ
  • เตรียมตัวสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
  • จิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)
  • 5ส สำหรับหัวหน้างาน
  • ผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จ
  • การจัดทำมาตรฐาน 5ส
  • คณะกรรมการ 5ส
  • 5ส สำหรับสำนักงาน ( 5S for Office)
  • การตรวจประเมิน 5 ส ภายในองค์กร
  • การเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ
  • QC Story Technique
  • ภาษีเบื้องต้นที่ควรรู้ (Basic Tax Knowledge)
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • Finance for Non Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
  • การวางแผนการเงิน (สำหรับพนักงาน)
  • การสร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร
  • เทคนิคการจัดทำเอกสารตามข้อกำหนด ISO 9001:2015
  • เทคนิคการจัดทำเอกสารตามข้อกำหนด ISO 14001:2015
  • Internal Audit ISO 14001:2015
  • Internal Audit ISO 9001:2015
  • การตรวจสอบภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001:2015
  • การตีความและประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน IATF 16949:2016
  • GMP CODEX & HACCP Requirement
  • Kaizen เพื่อการปรับปรุงงาน
  • การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทำงานด้วยหลัก 4M
  • Knowledge Management Tools
  • Change Management
  • จิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)
  • Karakuri Kaizen
  • การทำกิจกรรมคุณภาพ QCC
  • QC Story Technique

  หน่วยงานที่เคยเชิญไปบรรยาย
  • บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จํากัด (มหาชน)
  • บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด
  • บริษัท สหไพศาลอินดัสทรี จํากัด
  • บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
  • บริษัท สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัด
  • บริษัท พี พี ออนไทม์ จำกัด
  • บริษัท เค-99 พลาสเทค จํากัด
  • บริษัท เบเคอร์ ฮิวช์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
  • กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
  • บริษัท Grolier International
  • โรงแรมมาเจสติก แกรนด์
  • การประปานครหลวง
  • วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • บุคลากรศาลแขวงดอนเมือง
  • สำนักงานคณะกรรมการศาลยุติธรรม
  • สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  • บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จํากัด
  • บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • การรถไฟแห่งประเทศไทย
  • สถาบันไทย-เยอรมัน
  • บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)
  • บริษัท จี้เม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
  • บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด
  • บริษัท ไบโอคลาส จำกัด
  • บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด
  • บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด
  • บริษัท 888 ไลอ้อน จำกัด
  • บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท คาสิโอ จำกัด
  • บริษัท ซูมิโตโม อิเล็คทริค ไวริ่ง ซิสเต็มส์
  • บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
  • บริษัท ไทเกอร์โพลี่ (ไทยแลนด์) จํากัด
  • บริษัท ทสึจิย่า (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท โยโกฮามา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท มาสเตอร์แพ็ค-เอเซีย จํากัด
  • องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
  • บริษัท โยโกฮาม่า รับเบอร์ จำกัด
  • บริษัท ฟาบริเนท จำกัด
  • บริษัท ยูเนี่ยน ออโต้พาร์ทส มานูแฟเชอริ่ง จำกัด
  • บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จำกัด
  • บริษัท บางกอกอิสเทิร์นคอยล์ เซ็นเตอร์ จำกัด
  • บริษัท เซอร์เทคแอนด์พลาเมก จำกัด
  • บริษัท โตเคน เทอร์โม จำกัด
  • บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด
  • Nivana Daii Public Company Limited.
  • ฯลฯ


 • • ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคณนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัยมหิดล

  ปัจจุบัน
  • ที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนอิสระ
  • ผู้ประสานงานธุรกิจอิสระ

  ประวัติการทำงาน
  • ผู้ให้คำแนะนำด้านหลักทรัพย์และการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป
  • ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย
  • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อพลังตัวแทนและการตลาด
  บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย
  • ผู้ช่วยผู้จัดการด้านไอที บริษัท คอมเทกซ์ บางกอก
  • นักพัฒนาระบบ บริษัท E-CQURITY
  • นักพัฒนาระบบ บริษัท Atelas

 • ปริญญาโท การจัดการห่วงโซ่อุปทาน สาขาการจัดการด้านงานจัดซื้อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  ปริญญตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เกียรตินิยมอันดับ 2)

  วุฒิบัตร:
  + การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  + กลยุทธ์การตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ความเชี่ยวชาญ:
  + การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์
  + การวางระบบและกฏระเบียบงานจัดซื้อจัดจ้าง
  + การวิเคราะห์ต้นทุนและราคา
  + การจัดการความเสี่ยงและการลดต้นทุนในงานจัดซื้อจัดจ้าง
  + หลักเกณฑ์และเครื่องมือสำหรับการคัดเลือกผู้ค้า
  + การร่างและบริหารสัญญา

  ประสบการณ์ทำงาน
  บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด บริษัทในกลุ่ม ปตท.
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานจัดซื้ออาวุโส

  บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด
  ตำแหน่ง หัวหน้างานจัดซื้อ

  ปัจจุบันเป็นวิทยากรผู้ชำนาญการอิสระ

 • • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT)
  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กรุงเทพฯ (2542-2544)
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา (2537-2540)

  งานปัจจุบัน
  • นักเขียนคอลัมนิสต์ “เทคโนโลยีสร้างอาชีพ” ประจำนิตยสาร “เส้นทางเศรษฐี” เครือมติชนกรุ๊ป (ตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน)
  • อาจารย์พิเศษ /เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ (ฝ่ายบริการการเรียนและฝึกอบรม) สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา (ตั้งปี 2542 ถึงปัจจุบัน)
  • ที่ปรึกษาการตลาดและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบหลักสูตรไอทีบริหาร /วิทยากรพิเศษ บริษัทวาโซ่ จำกัด (ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน)
  • ที่ปรึกษาการตลาดและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบหลักสูตรไอทีบริหาร /วิทยากรพิเศษ บริษัทไบนารีกราฟิก จำกัด (ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน)
  • ที่ปรึกษาการตลาดและนักเขียนแนวการลงทุนและบริหาร บริษัทวิตตี้ กรุ๊ป จำกัด (ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน)
  • วิทยากรพิเศษให้กับ บริษัทไฮโพเทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด (ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน)
  • วิทยากรพิเศษให้กับ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development Center –HRD Center)

  ประวัติการทำงาน (อดีต)
  • วิทยากรพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน” ให้กับ โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา ปี 2547
  • วิทยากรพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้นำยุคใหม่หัวใจดิจิทัล” ให้กับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (ปี 2550)
  • วิทยากรพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการตัดต่อและการถ่ายกล้องดิจิทัลสำหรับการตลาด” ให้กับศูนย์ฝึกอบรมอาชีพมติชน กรุงเทพฯ (ปี 2549-2555)
  • วิทยากรพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ธุรกิจการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร” ให้กับสถาบันเอชานซ์ กรุงเทพฯ (ตั้งแต่ปี 2550-2555)
  • ผู้อำนวยการพัฒนาหลักสูตรการจัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะ หลักด้านการลดปัญหาช่องว่างดิจิทอล (Digital Divide)” ประจำปีงบประมาณ 2551 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • ผู้อำนวยการพัฒนาหลักสูตร การจัดฝึกอบรมสร้างอาชีพ IT งาน “ MICT สร้างคน สร้างชาติ” ประจำปี 2552-2554 ให้กับบุคคลทั่วไป ภายใต้การจัดงานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดที่ MCC HALL THE MALL นครราชสีมา
  • วิทยากรพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Mind Map สร้างงานขายให้โดนใจลูกค้า” ให้กับบริษัท เบทาโกร เอ็มเอฟ เดลี จำกัด (ปี 2558)
  • วิทยากรพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและวางแผนควบคุมการผลิตสินค้าด้วย Excel” ให้กับบริษัทชิบาตะ แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด (ปี 2560)
  • วิทยากรพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บริหารคนบริหารโครงการด้วย MS-Project” ให้กับบริษัท เรโน เทค จำกัด (ปี 2560)
  • วิทยากรพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บริหารโครงการอย่างมืออาชีพด้วย Primavera Pro” ให้กับกลุ่มบริษัทเครือซีเมนต์ไทยท่าหลวง สระบุรี (ปี 2560)
  • วิทยากรพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บริหารระบบงานขายด้วย MS-Excel” ให้กับกลุ่มบริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด สำนักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ (ปี 2561)
  งานบริการสังคม
  • งานบริการวิชาการสู่ชุมชน และโรงเรียน (จัดอบรมฟรีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปัจจุบันยังมีจัดอยู่ทุกปี)

  ทักษะและความเชี่ยวชาญ (ผ่านการอบรมจากสถาบัน in LinkedIn Corporation, Skill Share)
  • Content Marketing: How to Podcast ( การตลาดเนื้อหา: วิธีการผลิต Podcast)
  • Start your own podcast: A practical guide to creating a show you love
  (เริ่มพ็อดแคสต์ของคุณเอง: คู่มือเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างรายการที่คุณชื่นชอบ)
  • Leading a Marketing Team (เป็นผู้นำทีมการตลาด)
  • Solution Selling (โซลูชันการขาย)
  • Creating Your Sales Process (สร้างกระบวนการขายของคุณ)
  • Persuasive Selling (การขายเชิงโน้มน้าวใจ)
  • Adobe Captivate Essential Training (สร้างสื่อสอน E-Learning ด้วย Adobe Captivate)

  ผลงงานเขียนหนังสือและนิตยสาร:
  ใช้ให้เป็น เล่นให้เพลิน Nokia E-Series, พื้นฐาน+ประยุกต์ใช้ PivotTable +PivotChart ใน MS-Excel ฉบับเข้าใจง่าย, Microsoft Project 2013 บริหารคน บริหารโครงการให้อยู่หมัด, พื้นฐาน+ประยุกต์ใช้ PivotTable + PivotChart ใน MS Excel (พิมพ์ครั้งที่ 2) เป็นต้น

 • • ปริญญาโท รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ปัจจุบัน
  • ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเขียน
  • เลขาธิการส่วนภูมิภาค สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
  • วิทยากรและนักเขียน

  ประสบการณ์การทำงาน
  • สำนักพิมพ์ต้นคิด (2556-2558)
  บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ต้นคิด
  • ธนาคารเกียรตินาคิน (2554-2556)
  Writing Specialist สำนักกรรมการและสื่อสารองค์กร
  เจ้าหน้าที่กลยุทธ์สื่อสารองค์กร
  • บริษัทเที่ยวไทย (2553-2554)
  อดีตหัวหน้าข่าวภูมิภาค นสพ.Traveler
  • บริษัทฐานเศรษฐกิจ (2543-2553)
  อดีตผู้สื่อข่าวสายการเมือง,เศรษฐกิจภูมิภาค หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

  ผลงานวิชาการและบริการสังคม
  • เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 8
  • ประชุมทางวิชาการจีนศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
  • ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ จัดทำ “หนังสือ 8K's+5K': ทุนมนุษย์คนไทยรองรับประชาคมอาเซียน

  ประสบการณ์การบรรยาย:
  บ.เอเชียคอมแพ็ค จำกัด , บ.พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป , บ.ซีลิคคอร์ป จำกัด , บ. พัฒนาสปอร์ท คลับ จำกัด ,ศูนย์ประชุมไบเทค , บ.เวลสเวด จำกัด , บ.เมดิทอป จำกัด ,บ.อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด, บ.ศรีไทยใหม่ จำกัด,บ.เอ็นแอนด์บี จำกัด,บ.แพนด้ามอเตอร์ จำกัด,บ.เดลต้า จำกัด, บ.ยูนิซัน จำกัด ,บมจ.น้ำตาลขอนแก่น KSL, บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์, บมจ. ช.การช่าง , บมจ.ไรซ์โซลูชั่น จำกัด , บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม CP All,บมจ.ทีพีไอ , ธนาคารกสิกรไทย ,ธนาคารไทยพาณิชย์ ,บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ,การประปาส่วนภูมิภาค,ธนาคารแห่งประเทศไทย ,กรมบัญชีกลาง, สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข , กรมควบคุมโรค, บสย., สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) , กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม ก .อุตสาหกรรม , อพท ,วิทยุการบิน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ,สถาบันเทคโนฯ ลาดกระบัง, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) , ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.รังสิต ม.หอการค้าไทย ,ม.กรุงเทพธนบุรี ม.เกษมบัณฑิต ,สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ,มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ,วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน,โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น

 • * ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (Political Science , International Relation) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  * ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) (Master of Management , Public Administration) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  * Certificated to Securities Marketing (Securities Training Association)

  ประสบการณ์การทำงาน:
  * ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า ด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมแล้วเกือบ 25 ปี จากบริษัทและองค์กร ชั้นนำหลายแห่ง
  * ประสบการณ์ด้านการตลาดขายตรงและด้านการเป็นวิทยากรมามากกว่า 20 ปี
  * ผู้จัดการฝ่ายขายและฝึกอบรม
  บริษัท สปอร์ตทรอน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)จำกัด
  * ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการตลาด
  บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  * ผู้บริหาร และที่ปรึกษา
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  ฝ่ายพัฒนาองค์กร และธุรกิจ
  บริษัท แอกเซส อินดัสเตรียล เทคโนโลยี จำกัด

  ปัจจุบัน:
  *ที่ปรึกษาด้านพัฒนาศักยภาพบุคคลและระบบให้กับหน่วยงานองค์กร บริษัทเอกชนทั่วไป และองค์กรระบบขายตรงหลายองค์กร
  * อาจารย์พิเศษประจำ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  มหาวิทยาลัยเกริก
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

  ผลงานทางวิชาการ:
  * เขียนบทความลงคอลัมน์ “เปิด..อก..คุย” ในหนังสือพิมพ์ เส้นทางนักขาย ลงประจำรายปักษ์
  * เขียนบทความลงคอลัมน์ “Here We Go” ในนิตยสาร ทาง
  การตลาดและเศรษฐกิจ CEO THAILAND ลงประจำรายเดือน

  ผลงานทางสื่อรายการโทรทัศน์:
  * ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง
  Smart SME ในรายการ Innovative Variety ทาง
  True Vision และช่องสถานีอื่นๆที่อยู่ในเครือข่าย

  Top Hit & Latest Training Course:
  • เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย
  • การบริหารทีมงานขายเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร
  • การเจรจาต่อรองในการขายแบบขั้นเทพ
  • สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)
  • การสร้างพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind)
  • 6Q กับการบริการที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
  • การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารแนวใหม่ (Leadership)
  • Super Manager for New Manager
  • การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
  • การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management)
  • เทคนิคการสื่อสารที่ให้ได้งานและได้ใจคน (Communication)
  • การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์
  (Project Management Strategy)
  • เทคนิคการลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (Cost Down)
  • การออกแบบเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโดยใช้โมเดลธุรกิจBMC (Business Model Canvas)
  • 5Q เพื่อความสำเร็จของงาน
  • การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
  • การสั่งงาน มอบหมายงานและการติดตามงาน
  • การจัดการความรู้ (KM) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
  • ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation)
  • เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (The Trainer)
  • เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (The Presenter)
  • ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด (Conversation Skills)
  • การบริหารอัตรากำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  (Manpower Planning Management)
  • จับมือปั้น Competency – Based Model (CBM)
  • เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้ตรงตาม Competency
  • ปั้น HR พันธ์แกร่งให้องค์กร (The Strong HR)
  • HR FOR NEW HR
  • HR FOR NON HR
  • JOB & TIME MANAGEMENT
  • เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์วิเคราะห์ลายเซ็น

  บริษัทและหน่วยงานราชการที่เชิญไปบรรยาย:
  * SCG CHEMICALS CO.,LTD.
  * SCG LOGISTIC CO.,LTD.
  * THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.
  * BOON RAWD BREWERY CO.,LTD (SINGHA CORPORATION)
  * MK SERVICE TRAINING CENTER CO.,LTD. (RESTAURANT)
  * EASY BUY CO.,LTD.
  * GLICO (THAILAND) CO.,LTD.
  * BEIERSDORF (THAILAND) CO.,LTD. (NIVEA)
  * TWINLOTUS CO.,LTD (ดอกบัวคู่)
  * NEC INFRONTIA THAI LIMITED.
  * CEREBOS (THAILAND) CO.,LTD. (BRANDS)
  * DURBELL (THAILAND) CO.,LTD. (REDBULL)
  * SERM SUK PUBLIC COMPANY LIMITED. (PEPSI)
  * BSA GROUP. (PTT.)
  * TTM (บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด)
  * KIATNAKIN BANK
  * HITACHI METAL (THAILAND) CO.,LTD.
  * HONDA CARS PHARAM 3 CO.,LTD (BANGKORLAEM)
  * TOYOTA NAKORNSAWAN COMPANY LIMITED.
  * ISUZU ENGINE MANUFACTURING CO., (THAILAND) LTD.
  * ISUZU MOTOR CO.,LTD
  * SAIC MOTOR (MG)
  * SEIKO INSTRUMENTS (THAILAND) LTD.
  * VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
  * SP MARKETING AND SALES (2001) CO.,LTD (3M PRODUCT)
  * OTIS ELLEVATOR COMPANY LIMITED.
  * HOSPITAL MANAGEMENT TRAINING AND
  DEVELOPMENT INSTITUTE (HMTDI)
  * CHRISTY GEM CO.,LTD.
  * VISY PACKAGING (THAILAND) CO.,LTD.
  * CALSONIC KANSEI (THAILAND) CO.,LTD.  * JAC RECRUITMENT (THAILAND) CO.,LTD.
  * SIAM SANITECH (1995) COMPANY LIMITED. (Vegarr)
  * KASAI TECK SEE CO.,LTD.
  * TELE ATLAS (THAILAND) CO., LTD.
  * CAPITAL SERIAL CO., LTD.
  * I.T. APPLICATIONS AND SERVICES COMPANY LIMITED.
  * KETRAHONG CONSTRUCTION COMPANY LIMITED.
  * PHARMA CARE (THAILAND) CO.,LTD.
  * FURUKAWA PRECISION (THAILAND) CO.,LTD.
  * ESCELOR MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.
  * CONTINENTAL PETROCHEMICALS (THAILAND) CO.,LTD.
  * SIAMSTEEL GREATING COMPANY LIMITED.
  * Y.P.C. PRECISION (THAILAND) CO.,LTD.
  * MMC TOOLS (THAILAND) CO.,LTD.
  * DUCK KING CO.,LTD.
  * KAWASUMI LABORATORIES (THAILAND) CO.,LTD.
  * SOODE NAGANO (THAILAND) CO.,LTD
  * ADVANCE PACKAGING CO.,LTD.
  * N.I. (THAILAND) CO.,LTD.
  * PREFORM LINE PRODUCT (ASIA) CO.,LTD.
  * T.D.K. (THAILAND) CO.,LTD.
  * C & W ELECTRONIC COMPANY LIMITED.
  * K.U. NOMURA THAI COMPANY LIMITED.
  * AEROFLUIOD THAI COMPANY LIMITED.
  * LACHULE COSMETIC (THAILAND) CO.,LTD.
  * POLYHERB NETWORK CO.,LTD.
  * STAMINA CO.,LTD.
  * SPORTRON INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD.
  * CHAROENOSOD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED.
  * TANA RESORT COMPANY LIMITED.
  * INTANON INSOR COMPANY LIMITED. (PTT. OIL)
  * PDI TRADING COMPANY LIMITED.
  * SIAMWOODEN PRODUCT COMPANY LIMITD.
  * TAKAHASHI PLASTICS LIMITED.
  * P.S. RECYCLE COMPANY LIMITED.
  * HIN ORN COMPANY LIMITED.
  * THAI INTERNATIONAL DIMAKING COMPANY LIMITD.
  * MITSUI COMPANY LIMITED.
  * THAIJAPAN GASS COMPANY LIMITED.
  * AAL COMPANY LIMITED.
  * SINGLE POINT PARTS (THAILAND) CO.,LTD.
  * TOSTEM THAI CO.,LTD.
  * NEOMAX (THAILAND) CO.,LTD.
  * T.D.A RUBBER CORP.,LTD.
  * MITANI (THAILAND) CO.,LTD.
  * OMRON AUTOMOTIVE ELECTRONICS CO.,LTD.
  * GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED.
  * GATERAHONG CONSTRUCTION PART.,LTD.
  * SODICK (THAILAND) CO.,LTD.
  * Z. KURODA (THAILAND) CO.,LTD.
  * HEIL ASIA COMPANY LIMITED.
  * VIGILANT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED.
  * THAIKAKI (THAILAND) COMPANY LIMITED.
  * TOMBO (THAILAND) CO.,LTD.


  * HYMOLE (THAILAND) CO.,LTD.
  * KATSUYAMA FYTECH (THAILAND) CO.,LTD.
  * ROYALCAN THAI INDUSTRY COMPANY LIMITED.
  * KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED.
  * LAMSOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.
  * GOLDEN MIND MANUFACTURING COMPANY LIMITED.
  * LPN PLATE MILL PUBLIC COMPANY LIMITED.
  * TIROLIS COMPANY LIMITED.
  * HITECH INDUSTRAIL ESTATE OFFICE.
  *TANAPHAT PROPERTY DEVELOPMENT PUBLIC CO.,LTD * BANGKOK PERSONALITY DEVELOPMENT TRAINING LIMITED.
  * THINNAKORN PHITTHAYANUSORN SCHOOL.
  * การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บางกรวย นนทบุรี
  * กรมการพัฒนาชุมชน ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ
  สังกัดกระทรวงมหาดไทย
  * มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
  * สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร (สตน.)
  * สำนักงานสาธารณสุข อ.เมือง จ.ลำพูน
  * สำนักงานสรรพากร เขตพื้นที่ 3
  * สำนักงานประกันสังคม (สปส)
  * โรงเรียนภาษานุสรณ์ บางแค
  * องค์กรอิสระนักธุรกิจแอมเวย์ ระดับ ตรีเพชร 1 องค์กร
  * องค์กรอิสระนักธุรกิจแอมเวย์ ระดับเพชรบริหาร 2 องค์กร
  * องค์กรอิสระนักธุรกิจแอมเวย์ ระดับเพชร และมรกต 15 องค์กร

 • • Bachelor Degree in Industrial Engineering (B.S.I.E.) ADU, 1976
  • Master of Business Administration (MBA) USQ, 1998
  • Master of Agricultural Resources Management (M. Arm) STOU, 2011


  Working history
  Part 1 Consulting experience

  Year 2017-Present
  Lean-Kaizen international consultant/trainer in Thailand and Asia

  Year: 2016-2017
  Senior Vice President Lean Management,
  Organization GLIT Holding, Singapore
  Job duties: Was responsible for lean implementation project in garment factory in Cambodia,
  Indonesia, Malaysia and Vietnam

  Year: 2016-2017
  Lean implementation (visiting) consultant
  Organization: Thai Wah Group Public company (listed in top 500 in Fortune)
  Job duties: Providing lean manufacturing implementation including value stream
  Improvement, Kaizen-continuous improvement, PM-TPM-AM

  Year: 2015-present
  International lean consultant-trainer
  Organization: Few countries in Asia including Bangladesh, Cambodia, China, and Thailand
  Job duties: Providing lean manufacturing, lean 6 sigma training, TPM-AM training, and lean
  Project implementation consultant.

  Year: 2015-Present
  Job title: Lean transformation consultant
  Organization: Garguar Lab Company Ltd., Cosmetics, Supplementary foods.
  Job duties: Was contracted to implement lean transformation project including continuous
  improvement-Kaizen, PM- TPM-AM, middle management
  lean competency development, designed factory performance report, customer
  complaints improvement process, supplier’s integration management, changing
  production planning to push system by using Takt time and Inventory reduction

  Year: 2014-2014
  Job title: Lean management consultant
  Organization: Vinyl Tech Industry Company Ltd., PVC compounds, Thermoplastic
  Elastomers.
  Job duties: Was contracted to implement lean management project including Total
  Productive maintenance (TPM) and AM, factory performance report, customer
  complaints improvement process, supplier’s quality and delivery improvement,
  Kaizen quality improvement and inventory reduction

  Year: 2011-2013
  Job title: Lean implementation consultant
  Organization: Joy Sports Company Ltd. Kayak and waterproof bags manufacturer/exporter
  Job duties: Was contracted to implement lean project including setting multi-models
  assembly Line, Preventive maintenance (PM), Total productive maintenance and
  autonomous maintenance (AM) supplier’s quality and delivery improvement,
  production planning improvement, Kaizen quality improvement, inventory
  reduction, setting up incentive system and designed factory performance report.

  Year: 2010 (contractual basis)
  Job title: International consultant
  Project: Promotion of African cotton and Value Chain transparency
  Organization: United Nations-International Trade Center (UN-ITC)
  Job duties: Was Responsible for surveying cotton contamination from African countries in
  Thailand, synthesize the result of the surveys, design contamination
  Improvement work plans, assist in the organization of cotton promotion and
  textiles and clothing capacity building event for African cotton producers in
  Thailand, mobilize 20 T&C enterprises and 10 agricultural inputs companies to
  meet during business and prepare a technical report to ITC
  Achievement; Provided technical report and cotton contamination improvement action plan to
  UN-ITC

  Year: 2008 - 2009 (contractual basis)
  Job title: Senior textile and apparel expert
  Project: ASEAN Competitiveness Enhancement (ACE) Project
  Organization: USAID (United State Aid for International Development)
  Job duties Were responsible for upgrading ASEAN textile and apparel supply chain including
  survey strengths and weaknesses selected 15 Thai textile mills and 15
  Vietnamese garment factories. SWOT analysis, strategic planning and provide
  action plans, design ASEAN common competency program (ACCP) for ASEAN
  Federation of the textile industry (AFTEX)
  Achievement; Designed ASEAN common competency program to AFTEX

  Year: 2006 - 2008 (contractual basis)
  Job title: Regional Consultant
  Project: Support the shift of the garment industry from contract manufacturing to direct
  Export, in Lao PDR
  Organization: United Nations-International Trade Center (UN-ITC)
  Job duties: Responsible for strategic planning and implementation of upgrading Lao
  Garment Industry from sub-contractor to FOB exporter, including marketing
  strategic planning, material sourcing, logistics, productivity improvement,
  product development, quality improvement, SA-8000, WRAP certification.
  Achievement; Upgraded 4 pilot garment factories to FOB exporter

  Year: 2006 to 2007 (contractual basis)
  Job title: Short Term Consultant
  Project: Garment Industry Productivity Center (GIPC), Kingdom of Cambodia
  Organization: USAID
  Job duties: Was responsible for job descriptions preparation of Cambodian garment
  Industry to define competencies and training need to formulate training
  Strategy
  Achievement; Design 21 standard job descriptions to GIPC

  Year: 2005 (contractual basis)
  Job title: Short Term Consultant
  Project: Lao Garment Industry supervisor training, Mekong Project Development Facility
  Organization: The World Bank-IFC
  Job duties: Was responsible for Garment factory supervisor training to improve
  Productivity, training courses, including production planning, quality
  Management, costing and quotation, SA-8000, material utilization, line
  Balancing, lean manufacturing

  Year: 2003 (contractual basis)
  Job title: Working Conditions and productivity Improvement Expert
  Project: Working Conditions and productivity study of Lao Textiles & Garment Industry
  Organization: International Labor Organization (ILO) joint organ of United Nations
  Job duties: Was responsible for working conditions and productivity research of the Lao
  Textiles and garment sector, prepare technical report to ILO
  Achievement; Final report to ILO, Laos was approved normal trade relation by the USA

  Year: 2002 (contractual basis)
  Job title: Garment Industry Consultant
  Project: Sector Study: The Textiles and Garment Industry in The Lao PDR
  Organization: United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
  Job duties: Was responsible for assist team leader to study Lao garment industry, analyze
  strengths weaknesses opportunities and threats, co-writing report, design
  productivity improvement training program of garment sector in LAO PDR and
  conduct training program
  Achievement; Prepared 1st report on textiles and garment sector to Lao government

  Year: Was contracted in 2001-2002
  Job title: Managing Director
  Project: Invigorating Thai Business (ITB), under Thailand Textile Institute (THTI)
  Organization: Industrial Engineering Solution Consultancy (IESC)
  Job duties: Was appointed as a Chief consultant to Thailand Textile Institute (THTI),
  Ministry of Industry, responsible for productivity improvement 23 garment
  Factories, including material utilization, Production planning, and control, Line
  Balancing, just in time system, social accountability (SA-8000) and costing
  Was also responsible for Thailand Textile Development to the World market
  Project with 5 textile mills, under supervision of Thailand Textile Institute
  (THTI), Ministry of Industry, Thailand
  Achievement; Productivity improvement, including material utilization, workers skills
  Development, reduce quality defects and improve delivery performances

  Year: Was contracted in 2002
  Job title: Productivity improvement consultant
  Project: Garment manufacturing Productivity improvement
  Organization: Theparerg Co; Ltd
  Job duties: Was responsible for Advanced Analytical Method Training, Productivity
  Improvement, Material Utilization, Quality assurance, PM & TPM
  Achievement; improved delivery from 77% to 95%, Reduced repairs from 27% to 15%,
  Sewing efficiency increased 12%

  Year: Was contracted in 2001
  Job title: Productivity improvement consultant
  Project: Invigorating Thai Business (ITB)
  Organization: Jaspal Co; Ltd
  Job duties: Was responsible for Advanced Analytical Method Training, Productivity
  improvement, Material Utilization, Quality assurance.
  Achievement; Jaspal Co;Ltd. was rewarded as first prize successful entrepreneur of ITB project

  Year: Was contracted in 2001
  Job title: Productivity improvement consultant to 17 garment factories
  Project: Invigorating Thai Business (ITB) in 17 garment factories
  Organization: Thai Garment Development Foundation (TGDF)
  Job duties: Was responsible for Productivity Improvement, Advanced Analytical Method
  Training, Quality assurance, Quality control, Lean manufacturing,
  Achievement; Increased labor productivity 10-25% by changing production to Just-In-Time
  System, improve quality and reduce repair works, Set up a modern production
  management systems, Increases material utilization 3-8%

  Part 2 working experience

  Year: 2000 - 2001
  Job title: General Manager
  Organization: Asia Garment Co; Ltd.
  Responsibilities: Was assigned as a General Manager of 1500 workers garment factory,
  Marketing department; including products development, merchandising management, marketing yearly plan, sales monthly schedule, a trade mission to Germany, HK, USA, production progress report to customers, monthly quality performance report to customer, design quotation worksheet.
  Purchasing section; including improve material sourcing, supplier’s preliminary evaluation, supplier’s performance evaluation, supply chain management
  Production department; including production capacity planning, material requirement planning (MRP), operation lead-time planning, production scheduling, Lean manufacturing implementation, ISO-9001 implementation, continuous improvement implementation, skills development and O-J-T, total productive maintenance (TPM), production planning software implementation
  Human resource; including staff’s competency development, training need planning, SA-8000 implementation, ISO-9001 implementation, labor relation management, 5 S and safety promotion programs, lead company to Thailand quality award (TQA), design job descriptions to identify competencies requirement
  Accounting department; including design cost sheet, product mixed contribution margin identification, costing report each job order, financial management, taxes management and inventory management.
  Quality assurance department; including material quality assurance, top 5 defects elimination, quality training, defects caused by machine prevention plans, defects caused by operator prevention plans, defects caused by material prevention plans, and Laboratory.
  Maintenance; including total productive maintenance (TPM), preventive maintenance, construction works, and plant maintenance works
  Warehouse; including inventory management, re-layout warehouse, reduce inventory
  Achievement; The company is the second factory in Thailand was accredited SA-8000, was accredited by Adidas as World class quality, was accredited by many outstanding buyers, delivery performance 95.5% on time shipment, 98% passed quality final inspection,
  Year: 1998 - 2000
  Job title: General Manager
  Organization: Paradise Apparel Co; Ltd.
  Responsibilities: Was assigned as a General Manager to construct factory in Leam Chabang (800 workers), supervise construction works, purchase machinery and equipment, machinery installation, apply for BOI, manpower recruitment, commissioning, and production test-run
  Marketing department; including products development, merchandising management, marketing master plan, sales monthly schedule, a trade mission to the USA, production progress report to customers, monthly quality performance report to customer, design quotation worksheet.
  Purchasing section; including improve material sourcing, supplier’s preliminary evaluation, supplier’s performance evaluation, supply chain management
  Production department; including production capacity planning, material requirement planning (MRP), operation lead-time planning, production scheduling, Lean manufacturing implementation, skills development and O-J-T Total productive maintenance (TPM), ETON system production planning software implementation
  Human resource; including staff’s competency development, training, design recruitment process, prepare company handbook, design employment contract, labor relation management, safety promotion programs, design job descriptions
  Accounting department; including design cost sheet, costing report each job order, financial management, taxes management, inventory management, BIS-19 tax refund
  Quality assurance department; including supplier’s quality assurance, top 5 defects elimination, quality training, defects caused by machine prevention plans, defects caused by operator prevention plans, defects caused by material prevention plans
  Maintenance; including total productive maintenance (TPM), preventive maintenance, construction works, and plant maintenance works
  Warehouse; including inventory management, design layout, reduce inventory
  Achievement; Delivery performance 95% on-time shipment, 97% passed quality final inspection; the factory was accredited by Warner Brother and many outstanding buyers
  Year: 1995 - 1998
  Job title: Managing Director
  Organization: Sira Garment Co; Ltd.
  Job duties: Was assigned as a Managing Director of 200 workers factory, responsible for marketing department, including products development, merchandising management, marketing yearly master plan, sales monthly schedule,
  Purchasing section; including improve material sourcing, supplier’s preliminary evaluation, supplier’s performance evaluation, supply chain management
  Production department; including production capacity planning, material requirement planning (MRP), operation lead-time planning, production scheduling, Lean manufacturing implementation, skills development and O-J-T, total productive maintenance(TPM), construction works, and plant maintenance works
  Quality assurance department; including supplier’s quality assurance, quality training, defects caused by machine prevention plans, defects caused by operator prevention plans, defects caused by material prevention plans, monthly quality performance reports
  Accounting department; including design cost sheet, Costing report each job order, financial management, cash flow management taxes management, inventory management.
  Human resource; including staff’s competency development, training, design recruitment process, prepare company handbook, design employment contract, labor relation management, design job descriptions
  Achievement; Delivery performance 90% on-time shipment, 95% passed quality final inspection; the factory was accredited by many main contractors
  Year: 1992 - 1994
  Job title: General Manager
  Organization: Chitmitr Seka Co; Ltd. (Joint organization of Mitsui & Co)
  Responsibilities: Was assigned as a General Manager to construct factory, supervise construction works, purchase machinery and equipment, machinery and equipment installation, apply for BOI, manpower recruitment, and production test-run
  Marketing department; including products development, merchandising management, marketing master plan, sales monthly schedule, production progress report to customers, monthly quality performance report to customer, design quotation worksheet.
  Purchasing section; including supplier’s preliminary evaluation, supplier’s performance evaluation, supply chain management
  Production department; including production capacity planning, material requirement planning (MRP), operation lead-time planning, production scheduling, Lean manufacturing implementation, skills management and O-J-T, total productive maintenance (TPM)
  Human resource; including staff’s competency development, training, design recruitment process, prepare company handbook, design employment contract, labor relation management, safety promotion programs, design job descriptions
  Accounting department; including design cost sheet, costing report each job order, financial management, taxes management, inventory management, BIS-19 tax refund
  Quality assurance department; including supplier’s quality assurance, top 5 defects elimination, quality training, defects caused by machine prevention plans, defects caused by operator prevention plans, defects caused by material prevention plans, Laboratory.
  Maintenance; including total productive maintenance (TPM), preventive maintenance, construction works, and plant maintenance works
  Warehouse; including inventory management, design layout, reduce inventory
  Achievement; Delivery performance 100% on-time shipment, 100% passed quality final inspection; the factory was accredited by Misu koshi Japan
  Year: 1986 - 1989
  Job title: Industrial Engineering Manager
  Organization: Thai Garment Export Co; Ltd. (TAL group, Hong Kong)
  Job duties: Was responsible for setting up industrial engineering department in factory 1 and factory 2, working methods improvement, method engineering, time study, rate setting, incentive plans to design, line Balancing, modular (Lean) production system implementation, material utilization (MU) implementation, set up advanced analytical method training (AAMT) section, sewing cycle time reduction, production throughput time reduction
  Achievement; Thai garment Export is ranked as the best garment factory in Thailand recently

  Year: 1984 - 1986
  Job title: Production Manager
  Organization: Alcan Siam Co; Ltd
  Job duties: Was assigned as a production manager of aluminium rolling factory,
  responsibilities, including production planning, job assignment scheduling,
  supervise aluminium melting section, aluminium rolling section, finishing a
  section, and warehouse section
  Achievement; On-time delivery 92%, quality rejected 4.5%

  Year: 1978 – 1982 (contractual basis)
  Organization: GIE (Gruppo Industrie Eletto), Italy
  Job title: Area superintendent
  Project: 1320 MW power station, Baiji, Republic of Iraq
  Job duties Were responsible for pre-cast concrete production area, supervised production
  and quality of the precast elements
  Achievement; Construction completed as scheduled and passed commissioning

  Year: 1978 – 1982 (contractual basis)
  Organization: Morrison Knudsen Saudi Arabia Consortium (MKSAC) USA
  Project: King Khalid Military City(KKMC), under Directorate of Corp of
  Engineer, PENTAGON, USA
  Job title: Was contracted as scheduling engineer, production planning engineer in
  precast plants in Kingdom of Saudi Arabia (biggest precast plant of the world)
  Prepare 2-week schedule, monthly schedule, 6-month schedule, and update
  master plan
  Achievement; Construction completed as schedule and passed commissioning

 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

  ประสบการณ์ในการบรรยาย:
  ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรให้กับบริษัทต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนกว่า 30 ปี

  การเข้าอบรม/สัมมนา:
  เข้ารับการอบรมหลักสูตร Problem Solving & Decision Marking
  เข้ารับการอบรมหลักสูตร Negotiating Skills
  เข้ารับการอบรมหลักสูตร The Seven Habits of Highly Effective People
  เข้าร่วมการสัมมนาที่ประเทศสิงคโปร์ Account Receivable Program (ARP)ในกลุ่มอีเลคโทรลักซ์เอเชีย

  ประสบการณ์ในการทำงาน:
  • ร่วมงานกับ บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด มาเป็นเวลา 28 ปี
  • ร่วมงานกับ บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด มาเป็นเวลา 11 ปี
  ซึ่งได้ทำงานในแผนกควบคุมสินเชื่อและกฎหมายมาทุกตำแหน่ง

  ประสบการณ์ในการเขียนหนังสือ:
  • เขียนบทความพิเศษในวารสารภาษีบัญชีและกฎหมายธุรกิจ
  “ทำอย่างไรไม่ให้เกิดหนี้เสีย จัดการอย่างไรกับหนี้ที่มีปัญหา”
  • เขียนเรื่อง “กลยุทธ์การกระชากหนี้”

  หัวข้อวิชาที่มีความถนัดในการบรรยาย:
  • นโยบายสินเชื่อ และการควบคุมสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ (Credit Policy and Effective Credit Control)
  • การเจรจาต่อรองหนี้ อย่างเหนือชั้น ( Smart Debts Negotiation )
  • ทักษะการใช้โทรศัพท์เพื่อติดตามหนี้ ( Phone Skills of Debt Collection)

 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาบริหารธุรกิจ MBA.
  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาบริหารธุรกิจ(การเงิน) BBA.
  ประกาศนียบัตร Mind Training HOAI (Thailand)
  ประกาศนียบัตร Leader Training HOAI (Thailand)
  ประกาศนียบัตร MillionaireMind Intensive T.Harv Eker สิงคโปร์
  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Train the trainer โดย T.Harv Eker สิงคโปร์
  วุฒิบัตร วิทยากรมืออาชีพในการพัฒนาการทำงาน โดยสำนักงานประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานเขต 2 นครราชสีมา
  วุฒิบัตร วิทยากรมืออาชีพ แปลงร่างเป็นซุปเปอร์ครู โดยสถาบันการศึกษานอกระบบ
  ตามอัธยาศัย
  วุฒิบัตร วิทยากรมืออาชีพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5

  ประสบการณ์ทำงาน:
  ผู้แทนขาย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
  ผู้แทนขาย บริษัท นครหลวงบราสแวร์ จำกัด
  ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เซ็นทรัลโฮมแมกซ์ 2000
  ที่ปรึกษาบริษัทแกรนด์เจเจเดเวอร์ลอป
  ผู้แทนขายอาวุโส บริษัท นาราแลนด์ จำกัด

  ปัจจุบัน:
  กรรมการผู้จัดการ บ.ไก่ย่างท่าช้าง
  ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท เซ็นทรัลโฮมแมกซ์2000
  กรรมการผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาโกกิฟเวอร์
  เทรนเนอร์ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โกกิฟเวอร์

  หลักสูตร “PEOPLE 4.0” การบริหารคนและงาน
  หลักสูตร “Dynamic Communication”สื่อสารให้ได้ใจคน
  หลักสูตร “WoW! Supervisor” หัวหน้าในดวงใจ
  หลักสูตร “Coach The Coach” ทักษะการโค้ชมือโปร
  หลักสูตร “เราจะไปด้วยกัน” พัฒนาทีมงาน
  หลักสุตร “Positive Live & Work” คนสำราญงานสำเร็จ
  หลักสูตร “Train The Trainer” วิทยากรเป็นได้ง่ายจัง
  หลักสูตร “The Power Within You” บึ้มพลังใหม่ในตัวคุณ
  หลักสูตร “Wow! Service” บริการทุกระดับประทับใจ
  หลักสูตร CLOSE SALE บ.พานาโซนิค เอ พี เซลส์(ประเทศไทย) 3 รุ่น
  หลักสูตร SCB ลั้ลลา for manager
  หลักสูตร SALES COMMUNICATION บ.อายิโนโมโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย)จก.
  หลักสูตร บึ้มพลังใหม่ ในตัวคุณ บ.เจเอสแอล โกลบอลมีเดีย จก.
  หลักสูตร DYNAMIC COMMUNICATION บมจ.ไทยประกันชีวิต 5รุ่น
  หลักสุตร Close Sale for high Performance บ.ไทยประกันชีวิต จก.(มหาชน)
  หลักสูตร COMMUNICATION FOR GOAL บ.ฮีโน่ประเทศไทย จก.
  หลักสูตร Close Sale DUCATI (THAILAND) CO.LTD
  หลักสูตร Wow! Service บ.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  หลักสูตร Positive Life ธนาคารยูโอบี จำกัด
  หลักสูตร บึ้ม ! พลังใหม่ในตัวคุณ บ.ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
  หลักสูตร Positive Life บ. ปตท.จำกัด(มหาชน)
  หลักสูตร WOW! COMMUNICATION บ.เทสโก้โลตัสโบรกเกอร์และประกันภัย
  หลักสูตร Sale strategy ธนาคารกสิกรไทยจำกัด(มหาชน)
  หลักสูตร Sale Strategy บ.เอพี ฮอนด้าจำกัด
  หลักสูตร Close Sale บ.เวสปาริโอ้ (VESPA) จำกัด
  หลักสูตร บึ้ม! พลังขายในตัวคุณ บ.พานาโซนิค เอพีเซลส์ ไทยแลนด์ จำกัด
  หลักสูตร โคตรเซล ปิดขายแบบเบ็ดเสร็จ ธ.กรุงศรึ จำกัด (มหาชน) 13 รุ่น
  หลักสูตร Close Sale ผู้จำหน่ายรถยนต์ จากัวร์ แลนโรเวอร์
  หลักสูตร Wow! Service บ.การบินกรุงเทพ จก.(มหาชน) บางกอกแอร์เวย์
  หลักสูตร Train The Trainer บ.การบินกรุงเทพ จก.(มหาชน)
  หลักสูตร รู้แล้ว รวยโลด บ.พีทีจีเอเนอร์ยี่ จก.(มหาชน) 4 รุ่น
  หลักสูตร เราจะไปด้วยกัน บ.ทีซีฟาร์มาเคม (ทีซีมัยซิน)
  หลักสูตร Set your Mindset บ.แบล็คแคนยอนคอฟฟี่(ประเทศไทย) จก.
  หลักสูตร Train The Trainer บริษัท การบินกรุงเทพ จก.(มหาชน)
  หลักสูตร wow! Service Mindset บริษัท MAT by BMW Groups
  หลักสูตร “How to service Mind-setting” บริษัท ในเครือ BMW GROUPS
  หลักสูตร โคตรเซล ปิดขายแบบเบ็ดเสร็จ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3
  หลักสูตร วิทยากรเป็นได้..ง่ายจัง กรมสรรพากร 6 รุ่น
  หลักสูตร สูตรลับความสำเร็จ Vespiario Thailand co.ltd.
  หลักสูตร เราจะไปด้วยกัน อบจ. ชัยภูมิ
  หลักสูตร Train The Trainer กศน.ทั่วประเทศ
  หลักสูตร Train The Trainer อบจ.พิษณุโลก
  หลักสูตร บริการด้วยใจ ธกส. ฝ่ายเหนือเหนือล่าง 13 รุ่น

  และบริษัทชั้นนำอื่น ๆ อีกมากมาย