Consulting

การบริการให้คำปรึกษา (Consulting)

โครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO9001:2015 

ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ล้วนมีผลกับการดำเนินกลยุทธ์และธุรกิจขององค์กร รวมทั้งในภาพรวมของตลาดก็มีการ

แข่งขันกันสูงมากด้วยเช่นกัน การมองหาโอกาสใหม่ ๆ ที่นำมาซึ่งการปรับปรุงคุณภาพของสินค้า และการบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้านั้นคือสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนา

และยกระดับคุณภาพสินค้าและการให้บริการขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลได้


Great STQ Training มีการบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี ผ่านงานการให้คำปรึกษาภายใต้โครงการภาครัฐและเอกชน

มากกว่า 50 โครงการ โดยวิทยากรที่ปรึกษาทำหน้าที่ให้บริการฝึกอบรมและช่วยให้คำแนะนำชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็วและทันสมัย สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานสากล


ขั้นตอนของการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมมีทั้งหมด 3 ขั้นตอนดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมและตรวจวิเคราะห์สถานะปัจจุบันก่อนเริ่มโครงการ (Gap Analysis and Initial-audit)

    วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์และประเมินเบื้องต้นก่อนเริ่มโครงการ โดยที่ ระบบบริหารงานด้านคุณภาพในปัจจุบันของลูกค้านั้นเหมาะสมหรือสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO9000 มากน้อยเพียงใด  ซึ่งจะได้วิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

    การตรวจสอบระบบเบื้องต้น (Pre-audit): ปกติจะใช้เวลา 1-2 วัน ที่หน่วยงานของลูกค้าและภายหลังจากการตรวจจะสรุปผลและจัดทำรายงานรวมทั้งเสนอแผนงานในรายละเอียดให้ทราบ มีการประชุมชี้แจง สาระสำคัญของรายงาน

ดังกล่าวแก่ผู้เกี่ยวข้องกำหนดบทบาทหน้าที่และแต่งตั้งพนักงานจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อมารับการฝึกอบรมเพื่อทำหน้าที่เป็นคณะทำงาน (Working Group) ในโครงการ ISO 9000 ต่อไป


2. การดำเนินโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO9001:2015 ในขั้นตอนนี้จะประกอบไปด้วยหลายๆกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ระยะ

    ระยะที่ 1: เป็นการฝึกอบรมเรื่องระบบมาตรฐานเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น และการจัดทำระบบเอกสารคุณภาพ การอนุมัติและประกาศใช้ให้แล้วเสร็จก่อนกระบวนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

    ระยะที่ 2: การนำเอกสารระบบคุณภาพไปปฏิบัติ การอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และปรับปรุงแก้ไข การเตรียมข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งระบบเข้าสู่การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร และการจัดทำรายงานการประชุม


3. การเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO9001:2015 (Pre-Audit) เพื่อเป็นการตรวจประเมินความพร้อมว่าระบบคุณภาพที่ได้จัดทำขึ้นพร้อมสำหรับการยื่นขอใบรับรองระบบคุณภาพ

มาตรฐานสากล ISO 9000 แล้วหรือไม่ ... ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะผู้ตรวจประเมินอีกชุดหนึ่ง ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการระบบคุณภาพมาตรวจประเมินระบบคุณภาพก่อนที่ผู้ตรวจสอบจะมาตรวจประเมินจริงและจะแจ้งผล

การตรวจประเมินให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO9001:2015 ต่อไป  หากองค์กรของลูกค้าได้แก้ไขความไม่สอดคล้องจากผลการตรวจ (Corrective Action Request :CAR) แล้ว และพิจารณาว่า

มีความพร้อม ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองระบบจากผู้ออกใบรับรอง (Certification Body; CB) ที่ได้คัดเลือกไว้ต่อไป


ประโยชน์ที่จะได้หลังจากได้รับฝึกอบรมและให้คำปรึกษาระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO9001:2015
1. การมีระบบมาตรฐานสากลรับรองคุณภาพขององค์กร ทำให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจน่าเชื่อถือ มีชื่อเสียง และมีความทัดเทียมในระดับสากล

2. มีขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจนเป็นแบบแผนมากขึ้น

3. มีระบบการควบคุมเอกสารที่ทันสมัยด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

4. ระบบการประกันคุณภาพดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล

5. มีทีมคณะทำงานที่มีคุณภาพ และพร้อมจะมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดระบบคุณภาพให้เกิดการพัฒนาในระดับสูงขึ้นต่อไป

อัตราค่าบริการโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO9001:2015  

เริ่มต้นด้วยงบประมาณประหยัดคุ้ม วันละ 4,000.-บาทขึ้นไป (ราคาก่อนหัก ณ ที่จ่าย 3%)

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจขององค์กร จำนวนของพนักงานในองค์กร และสถานที่ให้คำปรึกษา