หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์ HR (Human Resources)

หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์ HR (Human Resources) สามารถจัดได้ทั้งแบบ Public และ In-house Training ซึ่งหลักสูตร
ที่นำมาลงเป็นเพียงมาตรฐานของ Guest Speakers เท่านั้น มีการอบรมสำหรับทุก ๆ ระดับ (หัวหน้างาน พนักงาน) 

หากท่านต้องการจัดเป็นแบบ In-house Training ทาง Great STQ Training จะทำการออกแบบรายละเอียดหลักสูตรตามความต้องการขององค์กรท่าน เพื่อให้ได้ตรงกับความต้องการของอย่างชัดเจน

 • หลักสูตร การคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในองค์กร
 • หลักสูตร Proactive for HRD and HRM Skills
 • หลักสูตร นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
 • หลักสูตร การบริหารคามเสี่ยง (Risk Managment)
 • หลักสูตร HR for Non HR (การบริหารทรัพยามนุษย์สมัยใหม่)
 • หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง
 • หลักสูตร เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น
 • หลักสูตร การจัดทำ Smart JD
 • หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Training Road Map เพื่อพัฒนาบุคลากร
 • หลักสูตร การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อการจัดการ (พร้อมสูตร Excel)
 • หลักสูตร ชี้วัดให้เกิดผลบรรลุให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ด้วยการจัดทำตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน (KPI)
 • หลักสูตร กฎหมายแรงงานกับการบริหารวินัยเชิงบรณาการเพื่อการบริหารงานบริหารคน
 • หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Competency
 • หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์และตำแหน่งงาน
 • หลักสูตร การออกแบบระบบบริหารผลงานอย่างบรณาการให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
 • หลักสูตร Professional Training Officer Skills
 • หลักสูตร พิเศษ! เจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2562/63 เทคนิคการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจําปี
 • หลักสูตร Training Evaluation Follow-up and ROI
 • หลักสูตร การทําแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
 • หลักสูตร Talent Management
 • ฯลฯ