หลักสูตรผู้นำ/หัวหน้างาน/ผู้บริหาร (Leadership/Supervisor/Manager)

หลักสูตรผู้นำ/หัวหน้างาน/ผู้บริการ (Leadership/Supervisor/Manager) สามารถจัดได้ทั้งแบบ Public และ In-house Training ซึ่งหลักสูตรที่นำมาลงเป็นเพียงมาตรฐานของ Guest Speakers เท่านั้น มีการอบรมสำหรับทุก ๆ ระดับ (ผู้บริหาร หัวหน้างาน) 

หากท่านต้องการจัดเป็นแบบ In-house Training ทาง Great STQ Training จะทำการออกแบบรายละเอียดหลักสูตรตามความต้องการขององค์กรท่าน เพื่อให้ได้ตรงกับความต้องการของอย่างชัดเจน

 • หลักสูตร Leadership Skill for Supervisor
 • หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคน 7 ประการ
 • หลักสูตร Smart Manager Skills
 • หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานกับการบริหารทีมลูกค้าสัมพันธ์
 • หลักสูตร Smart Supervisor Skills
 • หลักสูตร ทักษะสำหรับการเป็นหัวหน้างาน
 • หลักสูตร การวางแผนงาน มอบหมาย ควบคุมและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • หลักสูตร ทักษะสำหรับการเป็นผู้นำ
 • หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล
 • หลักสูตร ทักษะภาวะผู้นำยุคสมัยใหม่
 • หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาพนักงานด้วยการฝึกอบรมในงาน
 • หลักสูตร ทักษะภาวะผู้นำและการติดต่อสื่อสาร
 • หลักสูตร ทักษะการสอนงานให้ได้งาน
 • หลักสูตร ภาวะผู้นำแบบ 360 องศา
 • หลักสูตร เทคนิคการบริการทีมงาน
 • หลักสูตร ทักษะการสื่อสารและเทคนิคการสอนงานอย่างสัมฤทธิ์ผล
 • หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม   
 • หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมศักยภาพสำหรับผู้บริหาร
 • หลักสูตร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ
 • หลักสูตร การบริหารจัดการยุคใหม่
 • หลักสูตร การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผล
 • ฯลฯ